• Shenzhen Qiaolixing Electronics Co., Ltd

    Yijing North Rd, Shenzhen, Guangdong, China,518133